ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH, GAZÓW TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W RAMACH KURSÓW I EGZAMINÓW W PROJEKCIE „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” Poddziałanie 8.3.2.

Beneficjent (Zamawiający):
Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1
REGON 300669432, NIP 7891689402

Nazwa projektu: „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje”

Numer projektu: RPWP.08.03.02-30-0023/16

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów spawalniczych podstawowych, gazów technicznych, materiałów technicznych i materiałów elektrycznych w celu zorganizowania następujących zadań w ramach projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” :
- egzaminy weryfikacyjne w metodach spawania TIG, MAG, MIG, MMA,
- kursy na uprawnienia energetyczne,
- kurs spawania w metodzie TIG,
- kurs spawania w metodzie MAG,
- kurs spawania w metodzie MIG,
- kurs spawania w metodzie MMA,
- kurs cięcia plazmowego,
- kurs cięcia tlenowego,
- kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowych,
- kurs umiejętności zawodowych – blacharz samochodowy,
- kurs metrologiczny,
- kurs umiejętności zawodowych – operator obrabiarek skrawających,
- kurs systemów wspomagania produkcji,
- kurs automatyki przemysłowej.
dla 960 uczestników projektu tj. osób dorosłych pracujących i bezrobotnych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018. Zakup i dostawa realizowane będą cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem zadań na każą z edycji kursów i egzaminów oddzielnie. Kwota poszczególnych części zamówienia obejmuje w całości koszt materiałów i koszt dostawy, a w przypadku gazów technicznych – ewentualnie koszt dzierżawy butli.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:

A. Materiały spawalnicze podstawowe (blachy, profile, płaskownik, rura, wałek)
B. Gazy techniczne (gaz propan butan, gaz osłonowy argon, gaz osłonowy C02, gaz tlen, gaz acetylen, mieszanki gazowe)
C. Materiały techniczne (drut spawalniczy TIG, drut spawalniczy MAG/MIG, elektroda wolframowa, elektroda otulona, rękawice spawalnicze, rękawice robocze, uchwyt spawalniczy TIG, uchwyt spawalniczy MAG/MIG, szczotka druciana, płótno ścierne, tarcze szlifierskie 125, okulary ochronne, szkiełka białe, szkiełka z filtrem, dysza TIG, dysza MAG/MIG, korek TIG, łącznik TIG, łącznik MAG/MIG, tulejka zaciskowa TIG, szczypce uniwersalne ślusarskie, obcinaczki czołowe, noże tokarskie NNZc 20x20, suwmiarka, szlifierka kątowa)
D. Materiały elektryczne (tester napięcia z wyświetlaczem LCD, wskaźnik napięć AC, , Eaton Moeller Ochronnik ogranicznik przepięć klasa B+C, czujnik zmierzchowy zewnętrzny hermetyczny (AZH), detektor, Bosch Professional GMS 100M, urządzenie do identyfikacji bezpieczników, MULTIMETR CYFROWY, cyfrowy miernik cęgowy, WYŁĄCZNIK TERMICZNY, MIERNIK CYFROWY BENNING, rozłącznik izolacyjny 25A 400V, wyłącznik silnikowy, WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 2-BIEGUNOWY, lampka sygnalizacyjna 1f zielona, wyłącznik instalacyjny nadprądowy 1f, wyłącznik instalacyjny nadprądowy 3f, lampka sygnalizacyjna 3f, przewód DY 1,5, 80/100,przewód LGY2,5,85/100)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24111000-5 gazy techniczne
44315100-2 – materiały mechaniczne
31711140-6 elektrody
14622000-7 stal
31600000-2 sprzęt i aparatura elektryczna

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018

3. Wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia - udzielane będą w formie elektronicznej pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 61 437 74 17, 512 323 517

4. Termin, miejsce i sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2017r. (czwartek) do godz. 10.00 w formie:
- pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1
- faksem na numer: 61 437 74 17
- w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce:
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1
Sposób przygotowania ofert
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „formularz ofertowy” (Załączniki nr 1,2,3,4 do zapytania ofertowego);
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia;
c) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (skan podpisanej oferty);
d) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis:
DOSTAWA MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH, GAZÓW TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W RAMACH KURSÓW I EGZAMINÓW W PROJEKCIE „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje”

5. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
- Formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1,2,3,4 do zapytania ofertowego (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia),
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 5.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca w ofercie powinien podać kwotę wynagrodzenia brutto w złotych polskich.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

7. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 100% (weryfikowana oddzielnie dla każdej z części zamówienia na podstawie kwoty łącznej w wierszu SUMA formularza oferty)
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Cenę za przedmiot danej części zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą będącą sumą cen poszczególnych pozycji z wierszy tabeli i nie może ich zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty na poszczególne części zamówienia oddzielnie. Oferta na daną część zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

8. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) będzie zawierać rażąco niską cenę,
d) nie złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Ogłoszenie wyników postępowania

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru.

10. Zamawiający informuje, że:

1) podpisze umowę z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt. 6,
2) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz www.pcez.wrzesnia.powiat.pl

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

11. Wykaz załączników


Formularz ofertowy:
Zał. Nr 1 Materiały spawalnicze podstawowe
Zał. Nr 2 Gazy techniczne
Zał. Nr 3 Materiały techniczne
Zał. Nr 4 Materiały elektryczne
Zał. Nr 5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Zał. Nr 6 Wzór umowy

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy nr 1 Materiały spawalnicze podstawowe.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy nr 2 Gazy techniczne.pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy nr 3 Materiały techniczne.pdf

Załącznik nr 4 formularz ofertowy nr 4 Materiały elektryczne.pdf

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.pdf

Załącznik nr 6 Wzór umowy - dostawa materiałów i gazów.pdf