Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz: MAG-(135), TIG-(141) , MIG-(131) , MMA-(111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

Dotyczy: Przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG-(135), TIG-(141), MIG-(131) , MMA-(111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe w ramach projektu "Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje" Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych dla 440 uczestników projektu (44 edycje x 10 osób)

Zamawiający:

Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Siedziba: 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1

REGON 300669432 , NIP 7891689402

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiot zamówienia obejmować będzie przeprowadzenie na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz MAG-(135), TIG-(141) , MIG-(131) , MMA-(111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe dla 440 uczestników projektu (44 edycje x 10 osób) – „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-17, którzy mają ukończone kursy spawalnicze oraz cięcia tlenowego i cięcia plazmowego.

Egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przewodniczącym komisji powinien być egzaminator delegowany przez Instytut Spawalnictwa lub egzaminator nie będący pracownikiem Instytutu, posiadający aktualną licencję Instytutu na egzaminowanie.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zapewni bazę egzaminacyjną i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik winien otrzymać:

- książeczkę spawacza oraz

- świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Welder Approval Test Certifikate) w języku polskim i angielskim (lub niemieckim) wg wzoru Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Wytyczne W-14/IS-17,

lub

- wpis nadanych uprawnień do posiadanej książeczki spawacza oraz

- świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (Welder Approval Test Certifikate) w języku polskim i angielskim (lub niemieckim) wg wzoru Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Wytyczne W-14/IS-17

lub

- zaświadczenie o ukończeniu kursu (cięcie tlenowe, cięcie plazmowe).

Wykonawca po przeprowadzeniu egzaminu jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kserokopie dokumentacji egzaminu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tym zwłaszcza protokołów egzaminacyjnych oraz świadectw Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018 roku zgodnie z harmonogramem podanym przez zamawiającego.

3. Wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia udzielane będą w formie elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 61 437 74 17, 512 323 517

4. Termin, miejsce i sposób przygotowania ofert.

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

c) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (skan podpisanej oferty);

d) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis:

„Przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia spawacz: MAG-(135), TIG-(141) , MIG-(131) , MMA-(111), cięcie tlenowe, cięcie plazmowe

e) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2017r. (piątek) do godziny 10:00 w formie:

- pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1

- faksem na numer: 61 437 74 17

- w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca w ofercie powinien podać kwotę wynagrodzenia brutto w złotych polskich.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

Zaakceptowana cena będzie niezmienna. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do wyceny oferty.

6. Kryteria oceny oferty.

6.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów i znaczeń:

- cena

- Certyfikat Jakości Usług

6.2. Sposób oceny.

Punktacja za kryterium cena - porównywane będą ceny egzaminów zamieszczone w złożonych ofertach.

Cena najniższej oferty (zł)

Cena = x 100,00 pkt x 80 %

Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium cena wynosi 80.

Certyfikat Jakości Usług

Jeżeli wykonawca usługi nie posiada Certyfikatu Jakości Usług otrzymuje 0 pkt.

Jeżeli wykonawca usługi posiada Certyfikat Jakości Usług otrzymuje 20 pkt.

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę punktów przyznanych w kryterium cena i ilości punktów przyznanych w kryterium Certyfikat Jakości Usług.

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 w górę.

7. Przesłanki odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b) zostanie złożona po terminie składania ofert,

c) będzie zawierać rażąco niską cenę.

8. Ogłoszenie wyników postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru,

9. Zamawiający informuje, że:

1) podpisze umowę z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt. 6,

2) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę,

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym etapie, jak również do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia ani uprawnienia wobec Zamawiającego.

11. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości usług)

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu Jakości Usług