Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy w szczególności:

  • Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.
  • Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.
  • Doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii.
  • Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.
  • Organizowanie doskonalenia i dokształcenia nauczycieli zajęć praktycznych w zakresie pedagogiczno - metodycznym i specjalistycznym.
  • Organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zasadniczych.
  • Opracowywanie i wydawanie materiałów metodycznych dla nauczycieli zajęć praktycznych (skrypty, poradniki, zeszyty metodyczne, przykładowe konspekty, rozkłady materiałów nauczania, ćwiczenia z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu, pomiar dydaktyczny).
  • Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo - technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.
  • Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries