Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Do zadań Ośrodka należy:

  • Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,    jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.
  • Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
  • Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.
  • Organizowanie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych. 5. Przeprowadzanie egzaminów na tytuły kwalifikacyjne robotnika wykwalifikowanego i mistrza oraz egzaminów na dodatkowe uprawnienia.
  • Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekwalifikowania bezrobotnych i ustalenia regionalnych potrzeb kształcenia zawodowego.

Statut ODiDZ

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries